Sociala företag

Alla Café Rekommenderas är så kallade arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

Delaktighet och empowerment

I ett ASF är de som arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är viktigt att själv vara med och bestämma över det man arbetar med. Att ha kontroll över sin arbetssituation och att bli efterfrågad för synpunkter och i beslutssituationer leder till empowerment. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess.

I alla arbetsintegrerande sociala företag är det viktigt med delaktigheten kring arbetets organisering. I många företag, framför allt sociala arbetskooperativ, innebär delaktigheten dessutom att medarbetarna involveras även i arbetet med att driva företaget. Tydliga former för delaktigheten i företagen när det gäller beslutsfattande och informationsspridning är viktiga för att delaktigheten ska vara en realitet och inte bara på pappret.

Som andra företag

De arbetsintegrerande företagen har som syfte att integrera människor i arbetslivet. De driver näringsverksamhet och har, precis som andra företag, ansvar gentemot kunder och för produktionen. Som arbetsgivare har de ansvar och skyldigheter för alla anställda i företaget. Ett företag är en plattform för att sälja varor eller tjänster på en marknad. Ett mindre socialt företag är lika mycket ett företag som etablerade stora bolag. Den juridiska formen för verksamheten varierar mellan de sociala företagen. De flesta ASF är arbetskooperativ i form av en ekonomisk förening. Ett ASF kan även ha andra juridiska former som till exempel ideell förening eller aktiebolag. Som andra företag betalar de skatt och följer lagar och förordningar när det gäller bokföring, revision etc.

Lagligt stöd till arbetsintegrerande sociala företag

Vad är tillåtet när det gäller ett företagande som på olika sätt har stöd från samhället? Generellt kan sägas att t ex ett kommunalt stöd till ett socialt företag inte bryter mot några konkurrens- eller statsstödsregler när det handlar om begränsade summor för att stödja utsatta grupper. Företaget får dock inte missbruka en dominerande ställning exempelvis genom underprissättning.

Numera är det vanligt att till exempel en kommun eller ett kommunalt bostadsbolag ingår ett så kallat IOP med ett arbetsintegrerande socialt företag. IOP står för Ideellt Offentligt Partnerskap och går ut på att båda parter gör en gemensam överenskommelse om en långsiktig relation för att lösa en välfärdsfråga. Det kan till exempel handla om att skapa arbetsplatser för att minska arbetslösheten hos långtidsarbetslösa. Ett IOP-avtal upphandlas inte, utan parterna sluter ett gemensamt avtal.

I Lagen om offentlig upphandling, LOU, står det sedan 2010 att ”upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. Numera kan myndigheter också göra upphandlingar som riktar sig speciellt till bland andra arbetsintegrerande sociala företag. I LOU står det också att en upphandling kan reserveras till: ”leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden”. Ett ytterligare kriterium är minst 30% av personerna i företaget måste vara funktionsnedsatta eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Det är också viktigt att poängtera att i stort sett allt stöd, till exempel Arbetsförmedlingens olika program, är konkurrensneutralt. Det innebär att även andra företag kan få samma stöd vid till exempel anställning av personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer? Se:

www.skoopi.coop

www.tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/arbetsintegrerande-sociala-foretag.html

Läs mer om sociala företag här: Sofisam – www.sofisam.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *